Reklamační řád

 

 

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří tento reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani v obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávajícím je Soňa Vaverková, 24. dubna 463, 664 43 Želešice,

IČO: 68117019

DIČ: 7958023876

 

Uvedená adresa je rovněž sídlem provozovny elektronického obchodu.

 

Zákazníkem našeho elektronického obchodu je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem – viz. výklad pojmů v obchodních podmínkách.

 

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kód zboží, cena, množství, sériové číslo a další).

 

 1. Délka záruky


Záruční doba začíná běžet zásadně dnem odevzdání zboží kupujícímu. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li kupujícím u prodávajícího uplatněna v záruční době.

 

 1. Záruční podmínky

 

Převzetí zboží

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky u prodávajícího nemůže být brán zřetel. Tato skutečnost nezbavuje kupujícího práva domáhat se náhrady škody na přepravci.

 

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po převzetí u přepravce. Budete potřebovat kompletní balení zásilky (krabici, bublinkovou fólii, kartony), fakturu ke zboží a průkaz totožnosti. Pracovník přepravce s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté nám oznamte podrobnosti e-mailem na adresu svetusporek@seznam.cz. Během nejpozději následujícího pracovního dne vás budeme případně kontaktovat s informacemi o dalším postupu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou vady; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka za jakost).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího či dle povahy vady i na adrese elektronické pošty prodávajícího svetusporek@svetusporek.cz. V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou kupující uvede i číslo objednávky a datum nákupu, aby mohla být kupní smlouva jednoznačně identifikována.

 

Reklamace

 

Místem pro vyřízení reklamace je provozovna prodávajícího.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu na adresu provozovny si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.

 

K reklamovanému zboží doporučujeme kupujícímu přiložit kopii nákupního dokladu, popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní kontakt). Bez výše uvedeného může být ztížena či zcela znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, nabývá převzetím věci vlastnického práva. Prodávající kupujícímu odpovídá, že věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
 • není-li to možné, může odstoupit od smlouvy,
 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

 

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel, a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje občanský zákoník v § 2106 odst. 2, dle kterého musí prodávající vadu odstranit v přiměřené lhůtě. Prodávající považuje v daném případě 60 denní lhůtu za přiměřenou.


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Prodávající dále vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Prodávající po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného/nového zboží, příp. ho po domluvě s kupujícím zašle zpět na vlastní náklady zpět spotřebiteli. V případě poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba zaslána kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v místě provozovny.

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme poskytnout nezbytné údaje prodávajícímu nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  Příslušná platba je zaslána kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v místě provozovny.

 

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

 1. Ostatní ujednání

 

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla mohou být nedílnou součástí některých produktů a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.         


Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • použitím neautorizovaného spotřebního materiálu,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.


Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto prodávající kupujícího - spotřebitele informuje, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Provozovatel elektronického obchodu, adresa provozovny:

Soňa Vaverková

24. dubna 463

664 43 Želešice


IČO: 68117019

DIČ: CZ7958023876


Tel: +420 777 044 182

E-mail: svetusporek@seznam.cz

www.svetusporek.cz

 

Elektronickou verzi reklamačního řádu lze stáhnout zde : reklamační řád - k 1.5.2016.docx