Obchodní podmínky

 

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Elektronický obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.svetusporek.cz.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nebude-li v kupní smlouvě písemně ujednáno jinak, řídí se každá kupní smlouva těmito obchodními podmínkami. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a také osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obchodními podmínkami a individuální kupní smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy, kupní cena

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. U výrobků, na které se ze zákona vztahuje recyklační poplatek, jsou všechny ceny uváděny včetně recyklačního poplatku označeného zkratkou PHE. Všechny ceny jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v elektronickém obchodě na internetové adrese www.svetusporek.cz; akční ceny platí pouze po dobu akce, kdy je produkt s akční cenou zveřejněn na úvodní stránce tohoto elektronického obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • množství objednávaného zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a/nebo obchodní podmínky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží - zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

 

 1. Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platba předem bankovním převodem, č. účtu: 4273532369/0800,
 • v hotovosti přepravci na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilním symbolem se rozumí číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz. článek 2. "Uzavření kupní smlouvy, kupní cena" odstavec 4.), a u osob, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a/nebo ustanovení obchodních podmínek (zejména článek 4. "Způsoby doručení, převzetí zboží" odstavec 3.).

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Způsoby doručení, převzetí zboží

Objednané zboží bude doručeno přepravní službou PPL za cenu 99,- Kč včetně DPH, při využití platby dobírkou bude k přepravnému ještě připočteno dalších 30,- Kč včetně DPH, tzn. celková cena obchodního balíku s dobírkou bude 129,- Kč včetně DPH.

Osobní odběr je možný v místě provozovny v Želešicích na ulici 24. dubna 463, a to po předchozí domluvě buď e-mailem: svetusporek@seznam.cz nebo na telefonu +420 777 044 182. Bez předchozí domluvy nelze garantovat výdej objednaného zboží, neboť na uvedené adrese se nachází výdejna zboží, nikoliv kamenná prodejna s pevnou otevírací dobou. Objednané zboží je na výdejně k dispozici po dobu 14 dní. Po uplynutí 14 dnů od avíza o možnosti vyzvednutí zboží se objednávka stornuje. O stornu objednávky bude zákazník informován e-mailem.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, považuje se takový úkon za podstatné porušení kupní smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a vyhrazuje si právo neuzavřít s tímto kupujícím další kupní smlouvu (viz. článek 2. "Uzavření kupní smlouvy, kupní cena" odstavec 6.).

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu (viz. článek 3. "Způsoby platby" odstavec 3.).

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky u prodávajícího nemůže být brán zřetel. Tato skutečnost nezbavuje kupujícího práva domáhat se náhrady škody na přepravci.

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po převzetí u přepravce. Budete potřebovat kompletní balení zásilky (krabici, bublinkovou fólii, kartony), fakturu ke zboží a průkaz totožnosti. Pracovník přepravce s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté nám oznamte podrobnosti e-mailem na adresu svetusporek@seznam.cz. Během nejpozději následujícího pracovního dne vás budeme případně kontaktovat s informacemi o dalším postupu.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se první věta tohoto odstavce pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

 

 1. Expedice zboží

Doba doručení se pohybuje do cca 3 - 5 dnů ode dne odeslání vaší objednávky. O skutečném datu objednávky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 1 týdne doručit, bude prodávající kupujícího kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

 

 1. Dostupnost zboží – pojmy

Skladem - zboží je skladem přímo v elektronickém obchodě nebo u dodavatele, doba doručení viz. článek 5. "Expedice zboží"

1 den - doba, kterou je nutné připočítat ke lhůtě v odkazu Expedice zboží

3 dny - doba, kterou je nutné připočítat ke lhůtě v odkazu Expedice zboží

Týden - doba, kterou je nutné připočítat ke lhůtě v odkazu Expedice zboží

Na vyžádání - zboží není skladem v elektronickém obchodě ani u dodavatele a zpravidla není znám žádný konkrétní termín dodání, příp. se jedná o zboží, u něhož lze termín sdělit na základě poptávky zaslané na email svetusporek@seznam.cz.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační a dodací adresa, pokud jsou odlišné od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat pouze písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem dle § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující den po převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, a to s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, příp. je možné peníze vrátit též v hotovosti v místě provozovny. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k vyzvednutí v hotovosti v provozovně prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího svetusporek@seznam.cz. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední její den je brán nejbližší následující pracovní den.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno zcela či částečně), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží opotřebované nebo poškozené zcela nebo částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení (v souladu s § 2991 a 2999 občanského zákoníku). Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující si při zasílání zboží zpět prodávajícímu ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Spotřebitel má nárok na vrácení peněz včetně nákladů na přepravu od prodávajícího ke spotřebiteli. Zboží zakoupené v elektronickém obchodu však zasílá kupující zpět prodejci na vlastní náklady. Zboží, které spotřebitel obdržel, musí být vráceno prodávajícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky, ale ne dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tedy od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto prodávající kupujícího - spotřebitele informuje, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupující - podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

 

 1. Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku).

 

 1. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou ujednané, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací).

Záruční doba je dle platných zákonů 24 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.

 

 1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou vady; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (tzv. záruka za jakost).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího či dle povahy vady i na adrese elektronické pošty prodávajícího svetusporek@svetusporek.cz. V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou kupující uvede i číslo objednávky a datum nákupu, aby mohla být kupní smlouva jednoznačně identifikována.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto podmínky nabývají účinností dne 1. 5. 2016. 

 

Provozovatel elektronického obchodu, adresa provozovny:

Soňa Vaverková

24. dubna 463

664 43 Želešice


IČO: 68117019

DIČ: CZ7958023876


Tel: +420 777 044 182

E-mail: svetusporek@seznam.cz

www.svetusporek.cz

 

Elektronickou verzi obchodních podmínek lze stáhnout zde : obchodní podmínky - k 1.5.2016.docx